Actualité
13/11/14 – 

Liesungen an der Bicherthéik vun der Gemeng Schengen - Nächsten Termin: 13. November 2014 um 19.30 Auer- Liesung mam Sproochefuerscher Mil Goerens, deen d'Buch Vun der Long op d'Zong geschriwwen huet.

plus d'info (lien externe)

17/10/14 – 

Information sur la détection du pesticide "métazachlore-ESA" dans beaucoup d'aquifères exploités pour la production d’eau potable / Informatiounen zur Kontaminierung mit dem Metaboliten „Metazachlor ESA“ in dem für Trinkwasser genutzten luxemburgischen Grundwasser: Avis eau potable "métazachlore"(D-F)


11/10/14 – 
Coole Samschdeg  - Muergen an der Bicherthéik : Lies mir eng Geschicht wgl. / all Samschdeg vun 09.30-11.30 Auer fir Kanner bis 10 Joer. plus d'info (lien externe)

22/07/14 – 

09/07/14 – 

Nouveau livre

Neues Buchmacommune.lu

Atomkraaft-Nee merci !

Bicherthéik Gemeng Schengen

Ecole des Parents Janusz Korczek

Energie spueren

Office National du Tourisme

Office Régional du Tourisme

© Administration Communale de Remich